16 HAZİRAN 2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT KOMİSYONUMUZUN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA HK.

16 HAZİRAN 2020 TARİH VE 31157 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

 

4.1.5. Elektronik reçetelerde GİF (Güvenlik İzlem Formu)

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulmuştur yazısı kaldırılmıştır.

4.2.6.A.1- Çocuklarda; Büyüme Hormonları içeren ilaçlarda uzmanlık dalı, boy sapması, yıllık büyüme hızı ,kemik yaşı gibi değerler değiştirilmiştir.

4.2.7. Farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinler birlikte ödenmez.

4.2.10.A.1- Gaucher hastalığında enzim tedavisinde karaciğer hacmi 2,5 ve dalak hacmi 15 kat olarak değiştirilmiştir. 1 yıl ara verildiğinde başlangıç kriterleri aranacaktır.

4.2.12.A. Hepatit B  ve tetanoz immunoglobulinler sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği endikasyonlarda ve DOZLARDA uzman hekim raporu ile birer aylık bedeli ödenir.

Hepatit B immunoglobulini karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon profilaksisi endikasyonunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

4.2.12.B- Spesifik olmayan <gamma polivolon immunglobulinler IVIG ve subcutan immunglobulinler

g) Antikor üretim bozukluğunun görüldüğü primer immün yetmezlik sendromlarında hematoloji, göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji uzman hekimleri tarafından,                                                    

ğ) Profilaktik antibiyotiklerin başarısız veya kontrendike olduğu kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarındaki hipogamaglobulinemi ve rekürren bakteriyel enfeksiyonlarda veya multipl miyelom (MM) hastalarındaki hipogamaglobulinemi ve rekürren bakteriyel enfeksiyonlarda veya allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu öncesinde veya sonrasında hipogamaglobulinemi endikasyonlarında hematoloji veya çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzman hekimleri tarafından,

alt kodları eklenmiştir.

Yeni madde; subcutan immunglobulinler  yalnız g ve ğ bentlerinde  ödenir.

4.2.13.1. Kronik Hepatit B

Tenafavir alafenomid fumarat için kısıtlanan endikasyon ödemesi yürürlükten kaldırıldı.

4.2.14.C. Özel düzenleme yapılan ilaçlardan

a) Lenolidamid etken maddesindeki yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine

(dirençli yerine) yeterli cevap alınamayan ifadesi eklenmiştir.

4.2.14.C. Kanser ilaçlarında

Xtandi (enzalutamid) ve Zytiga, Abetly, Alogyga (abirateron) ilaçlar ardışık olarak kullanım için Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı izin ile ödenecektir.

Setuksimab ve Ruksolitinib, Pertuzumob etken maddelerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

4.2.14.C. Ekulizumob etken maddesi için yeni madde eklenmiştir.

Obinutuzumob (GAZYVA) için 3.Basamak Sağlık Kuruluşu zorunluluğu rapor uygulamasından kaldırıldı.

4.2.15.D-1-Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban

[Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis]

Sağlık Kurul raporlarında en az bir kardiyoloji veya nöroloji hekiminin yer aldığı ,açıkça raporda belirtilmek kaydı ile risk faktörlerinin ne olduğu(1) maddesinde’’ inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >75 yaş, kalp yetmezliği NHYA Sınıf > II, D.M veya HT durumlarında bir ya da daha fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nonvolvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda’’ şeklinde tekrar düzenlenmiştir.

4.2.17.D. Osteoporozda teriparatid kullanımı (FORSTEO)

Rapor süresi 6 ay süreli yerine 24 hafta süreli olarak değiştirilmiştir. Tedavinin devamı 12 ay yerine 52 hafta, ömür boyu tedavi süresi de 18 ay yerine 76 hafta şeklinde sınırlandırılmıştır.

4.2.20 Maddesi Synagis (palivizumab) tedavi kriterleri değiştirilmiştir.

4.2.25. Antiepileptik Lakozamid (BENVİDA) tek başına da kullanımı mümkün hale gelmiştir.

4.2.27.A.FAKTÖRLER

 b)Acil müracaatlarda; 1-Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan ve hayatı tehdit eden aktif kanaması olan hastalarda INR ve PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile hastaya en fazla 1 günlük dozda ilaç kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Bir günden uzun sürecek tedavilerin hematoloji uzman hekimlerince, hematoloji uzman hekiminin bulunmadığı sağlık hizmeti sunucularında ise ilgili uzman hekim tarafından  kanamanın devam ettiğini bildirir günlük kullanım dozunun belirtildiği üç gün süreli rapor düzenlenmek suretiyle tedaviye devam edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

4.2.28.A-1-Yapılan düzenleme ile Rosuvastatin’in(CRESTOR) 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin(LİPİTOR,ATOR), simvastatin(ZOCOR) ve pravastatin’in(PRAVACHOL) 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatin’in(LESCOL XL) 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) rapor edebilecek uzmanlık branşlarına Nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda kullanım için düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.30.A. Pulmoner HT Tanısında Epoprosterol(VELETRİ) etken maddesi eklenmiştir. Bu etken madde yalnızca fonksiyonel kapasitein NYHA sınıf III veya IV hastalarda ödenir. Böbrek diyalizinde ödenmez.

4.2.33- Göz Hastalıklarında ilaç kullanımı ilkelerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

4.2.38- GLP-1 Analogu (BYETTA) ile DPP4 (GALVUS, JANUVİA, ONGLYZA) antagonistleri  beraber kullanımı halinde bedelleri ödenmez.

4.2.43. Bosentan (TRACLEER, DIAMOND)

‘Hasta kayıt formu-1 ‘in kuruma gönderilme zorunluluğu kalkmıştır.

*Fosfomisin (Monurol, Üromisin, Üroday)

Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 günde en fazla 2 saşe kullanılması halinde ödenir.

*D vitaminleri çin endikasyon uyumu zorunlu hale gelmiştir. *

*Duloksetin (NEXETİN)  erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde ve stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres üriner inkontinansın birlikteliği) tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

 

 

                                                                         19.BÖLGE TEKİRDAĞ ECZADI ODASI

                                                                                   MEVZUAT KOMİSYONU

Okunma Sayısı: 438

 

asdasdasd